Skip to content

Afwasmiddel Dreft Professional 2 x 1 liter

Productnummer: 892233
€ 8,76 € 10,60 incl. BTW

Op voorraad (Levertijd: 1-3 werkdagen)

Dreft

Omschrijving

* Elke druppel Dreft geeft uw afwas die langdurige reinigende kracht die hij nodig heeft. * Zijn geconcentreerde formule pakt vet onmiddellijk aan en geeft een schitterende glans. * Geen wonder dat Dreft de nummer één onder de afwasmiddelen is.* Vloeibaar handafwasmiddel voor algemeen gebruik. * Verwijdert zeer doeltreffend en snel alle vetten en etensresten. * Schuimt langdurig zodat het water minder vaak moet worden ververst. * Zuinig in gebruik. * Fris en aangenaam geparfumeerd. * Veiligheidsinformatie: veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Buiten het bereik van kinderen houden. * Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. * contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. * Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. * Gevarenaanduiding; * H301 Giftig bij inslikken. * H302 Schadelijk bij inslikken. * H311 Giftig bij contact met de huid. * H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. * H315 Veroorzaakt huidirritatie. * H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. * H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H330 Dodelijk bij inademing. * H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. * H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsvoorschrift; * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. * P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke regelgeving.*

Specificaties

Lengte: 216 cm
Breedte: 72 cm
Hoogte: 188 cm
Gewicht: 8887 gr
Volume: 0
Code OEM: 46106532
Code EAN: 8713631061525
Merk: Dreft